+421 918 383 995 info@technostav.sk

Fasádny zatepľovací systém

Fasádny zatepľovací systém MultiTherm

Tepelno izolačný systém MultiTherm je kontaktný zatepľovací systém, prevádzaný z vonkajšej strany konštrukcie a je určený pre dodatočné zateplenie fasád stávajúcich objektov, ale aj nových stavieb. Z hľadiska požiarnej odolnosti stavieb je pri použití tepelnej izolácie z polystyrénu výškovo obmedzený do 22,5 m. Pri použití minerálnej tepelnej izolácie je výška použitia bez obmedzenia. Pred každou realizáciou musí byť obklad kompletne posúdený z hľadiska statického a z hľadiska stavebnej a tepelnej techniky.

Systém je možné aplikovať na tieto podklady:

 •  betónový povrch stien panelovej technológie, vrátane povrchov z vymývaných kamienkov
 •  pórobetónové materiály s rovným upraveným povrchom – YTONG, YPOR, HEBEL
 • tehlové murivo s upraveným povrchom
 • vápenocementová omietka s dostatočnou pevnosťou
 • lignát, cetris a iné povrchy montovaných objektov
 • upravené podklady – K 01, HK 01 a pod.

A. upravený podklad – murivo ošetrené penetračným náterom PGM
B. stavebné lepidlo Z 301 Super
C. tepelný izolant
D. tanierové hmoždinky
E. stavebné lepidlo – tmel Z 301 Super alebo UKS
F. armovacia tkanina – perlinka
G. penetračný náter
H. vrchná povrchová úprava – silikónové, silikátové, akrylátové, pastovité, alebo minerálne omietky – farebné, alebo ošetrené fasádnou farbou

Návrh hrúbky tepelnej izolácie

 •  MultiTherm I – minerálna izolácia ORSIL NF (kolmé vlákno)
 • MultiTherm II – stabilizovaný polystyrén PSB-S-20-STABIL

(požadovaný tepelný odpor konštrukcie Rmin = 2 m2KW-1)
R = m2KW-1 – STN 730540–2

MultiTherm I – minerálna izolácia ORSIL NF (kolmé vlákno):

 
 
pôvodná konštrukcia hrúbka muriva
cm
tepelný odpor
cm
výsledný tepelný odpor pre zateplenie izolantom
4cm 5cm 6cm 7cm 8cm 9cm 10cm 11cm 12cm 13cm 14cm
samostatný systém 0,00 0,00 0,89 1,11 1,33 1,56 1,78 2,00 2,22 2,44 2,66 2,88 3,10
obyčajný betón 25,00 0,39 1,28 1,50 1,72 1,95 2,17 2,39 2,61 2,83 3,05 3,27 3,49
  30,00 0,33 1,22 1,44 1,66 1,89 2,11 2,33 2,55 2,77 2,99 3,21 3,44
tehly plné 45.00 0,50 1,39 1,61 1,83 2,06 2,28 2,50 2,72 2,94 3,16 3,38 3,60
  60,00 0,67 1,56 1,78 2,00 2,23 2,45 2,67 2,89 3,11 3,33 3,55 3,77
tehly CDm 24,00 0,58 1,47 1,69 1,91 2,14 2,36 2,58 2,80 3,02 3,24 3,46 3,68
  36,50 0,89 1,78 2,00 2,22 2,45 2,67 2,89 3,11 3,33 3,55 3,75 3,99
plynosilikát (výroba do r.1989) 30,00 0,73 1,62 1,84 2,06 2,29 2,51 2,73 2,95 3,14 3,39 3,61 3,83
  40,00 0,98 1,87 2,09 2,31 2,54 2,76 2,98 3,20 3,42 3,64 3,86 4,08
škvárové tvárnice 30,00 0,60 1,49 1,71 1,93 2,16 2,38 2,60 2,82 3,04 3,26 3,48 3,70
  40,00 0,80 1,69 1,91 2,13 2,36 2,58 2,80 3,02 3,24 3,46 3,68 3,90
tehlové bloky 24,50 0,72 1,61 1,93 2,05 2,28 2,50 2,72 2,94 3,16 3,38 3,60 3,82
CD INA A 36,50 1,10 1,99 2,21 2,43 2,66 2,88 3,10 3,32 3,54 3,76 3,98 4,20
R < 2,0 – nedostatočný tepelný odpor
R > 2,0 – odporúčaný tepelný odpor

MultiTherm I – minerálna izolácia ORSIL NF (kolmé vlákno)

pôvodná konštrukcia hrúbka muriva cm tepelný odpor cm výsledný tepelný odpor pre zateplenie izolantom
4cm 5cm 6cm 7cm 8cm 9cm 10cm
samostatný systém 0,0 0,0 0,91 1,14 1,36 1,59 1,82 2,05 2,27
obyčajný betón 25,00 0,39 1,30 1,53 1,75 1,98 2,21 2,44 2,66
  30,00 0,33 1,24 1,47 1,69 1,92 2,15 2,37 2,60
tehly plné 45,0 0,50 1,41 1,64 1,86 2,09 2,32 2,55 2,77
  60,0 0,67 1,58 1,81 2,03 2,25 2,49 2,72 2,94
tehly CDm 24,0 0,58 1,49 1,72 1,94 2,17 2,40 2,63 2,85
  36,5 0,89 1,80 2,03 2,25 2,48 2,71 2,94 3,16
plynosilikát (výroba do r.1989) 30,0 0,73 1,64 1,87 2,09 2,32 2,55 2,78 3,00
  40,00 0,98 1,89 2,12 2,34 2,57 2,80 2,03 3,25
škvárové tvárnice 30,00 0,60 1,51 1,74 1,96 2,19 2,42 2,65 2,87
  40,00 0,80 1,71 1,94 2,16 2,39 2,62 2,85 3,07
3,07tehlové bloky 24,50 0,72 1,63 1,86 2,08 2,31 2,54 2,77 2,99
CD INA A 36,50 1,10 2,01 2,24 2,46 2,69 2,92 3,15 3,37

R < 2,0 – nedostatočný tepelný odpor
R > 2,0 – odporúčaný tepelný odpor

Pracovný postup

 • Pracovné podmienky

Minimálna teplota na realizáciu zateplenia, ako aj na aplikáciu vrchných omietok je minimálne +5 °C. Zateplenie neaplikujte za silného vetra, alebo dažďa. V prípade vyšších teplôt, alebo za priameho slnečného svitu je bezpodmienečne nutné chrániť stavbu tienením (plachty, siete a pod.).

 •  Príprava podkladu

Pred začatím prác je nutné skontrolovať stávajúci podklad, ktorý musí byť čistý, suchý a nosný, s prídržnosťou povrchovej úpravy 0,8 MPa, mechanické vlastnosti sa posudzujú vizuálne a poklepom, prípadne odtrhovými skúškami. Podklad nesmie vykazovať vyššiu nerovnosť než 1 cm na dĺžke 2 m (merané latou). V prípade väčších nerovností je nutné podklad vyrovnať jadrovou omietkou, ktorá musí „vyzrieť“ podľa štandardných pravidiel, alebo počítať so zvýšenou spotrebou lepiaceho tmelu. Všetky inžinierske siete vedúce pod omietkou je nutné vyznačiť tak, aby nedošlo k ich poškodeniu pri kotvení systému. Počas aplikácie systému je nutné v závislosti na hrúbke izolantu vymeniť parapetné plechy, atikové plechy, kotvy bleskozvodov, dažďových zvodov a ďalších konštrukcií na fasáde. Podklad musí byť zbavený nečistôt a ošetrený penetračným náterom, v príslušnom riedení podľa návodu.

 •  Založenie systému a soklových líšt

Na založenie zatepľovacieho systému MultiTherm slúžia zakladacie lišty vyrábané na príslušnú hrúbku izolantu. Vo výške, kde má začať zatepľovací systém, kotvíme zakladacie lišty pomocou zatĺkacích hmoždiniek vo vzdialenosti 300 až 500 mm. Na vonkajších a vnútorných rohoch je nutné lišty zastrihnúť do odpovedajúcich uhlov tak, aby „odkvapová hrana“ na lište prirodzene „prebiehala“. Na vyrovnanie nerovností na murive používame vyrovnávacie podložky a spojovacie profily z PVC.

 • Lepenie izolačných dosiek

Vlastný obklad objektu izolantom, ako aj aplikáciu omietok odporúčame vykonávať iba z lešenia. Pri zachovaní určitých pravidiel je možné tieto práce realizovať i zo závesných lávok.
Na lepenie dosiek používame špeciálne nerezové náradie, ako murárske lyžice a ozubené hladidlá, ktorými nanášame lepidlo Z 301 Super na dosky. Na polystyrénové dosky nanášame tmel po obvode murárskou lyžicou a na minimálne 2 terče v strede dosky (dosky Orsil NF lepíme celoplošne). Na bočných stenách dosiek nesmie byť lepidlo – pozor zvlášť na rohy objektov. Takto pripravené dosky lepíme na celej fasáde, zásadne na väzbu a to i na rohoch, okolo okien, dverí atď. Po technologickej prestávke – minimálne 24 hodín, prebrúsime dosky brúsnym hladidlom tak, aby boli odstránené všetky nerovnosti. Prípadné netesnosti medzi jednotlivými doskami je nutné doplniť príslušným izolantom, alebo stavebnou penou – nikdy nie lepidlom (toto by viedlo k vzniku tepelného mostu, ktorý by sa tiež prejavil na povrchu omietky). Po technologickej prestávke cca. 24 hodín prebrúsime systém brúsnym hladidlom tak, aby sme vytvorili maximálne možnú rovnú plochu na stierkovanie.

 • Obloženie rohov a otvorov

Pri obkladaní ostení, nadpraží a pod. je nutné dôsledne dbať na správnu technológiu – t.j. dosky vyrezávať a nekopírovať vertikálne a horizontálne škáry okien.
Dodržiavať väzbu na rohoch a vyvarovať sa doplňovaniu vzniknutých priestorov malými „výrezmi“.

 • Kotvenie systému hmoždinkami

Na kotvenie systému odporúčame tanierové hmoždinky, ktoré musia byť zapustené v murive minimálne 5 cm. Kotvíme v stykových škárach jednotlivých dosiek, a to v počte 4 – 6 ks na 1 m2.

 • Kotvenie rohov

Pri kotvení obkladov na rohoch objektov je nutné každú dosku kotviť v pracovnej škáre, a to minimálne 15 – 20 cm od rohu, v závislosti na druhu muriva, alebo konštrukcie objektu a hrúbke omietky, prípadne obkladu.

 • Ochrana rohov objektov, okien, atď.

Na všetky rohy objektov, okien, dverí, atď. je nutné osadiť rohové lišty (plastové, alebo v kombinácii Al plechu a tkaniny), ktoré po nanesení tmelu ozubeným hladidlom vsadíme a uhladíme. V rohoch okien a dverí je nutné aplikovať diagonálne výstuhy z pruhov armovacej tkaniny cca. 20×60 cm podľa obrázku. Nezabudnúť vykonať vystuženie okolo rohov ostení tak, aby nedošlo k statickým poruchám.

 • Stykové škáry

Všetky stykové škáry medzi systémom a priľahlými konštrukciami (rámy okien, dverí, balkóny, atď.) musia byť riešené špeciálnymi lištami, prípadne silikónovým tmelom tak, aby bola umožnená dilatácia systému.

 •  Celoplošné armovanie systému

Na armovanie systému používame armovací tmel Z 301 Super a sklené armovacie tkaniny R 131. Na podklad nanesieme pomocou ozubeného hladidla (ozub minimálne 10/10 mm) armovací tmel, do ktorého pomocou hladidla zatlačíme armovaciu tkaninu. Tmel, ktorý prestúpil medzi okami sa rozprestrie tak, aby tkanina bola celkom zakrytá, prípadne je nutné chýbajúci tmel doplniť. Na exponovaných miestach (priechody a pod.) odporúčame spodnú časť objektu armovať v dvoch vrstvách. Prekrytie jednotlivých pásov tkaniny musí byť minimálne 10 cm, cez seba. Tkaninu rozbaľujeme od hora nadol, a to v celej výške objektu naraz. Po zaschnutí tmelu – cca. 24 hodín, je možné tento prebrúsiť brúsnym hladidlom tak, aby boli odstránené všetky nerovnosti, vzniknuté armovaním. V kútoch a rohoch odporúčame prekladať tkaninu v dvoch vrstvách s minimálnym prekrytím 30 cm.

 • Penetrácia podkladu

Po zaschnutí stierkovej hmoty – cca. 36 hodín, sa povrch prebrúsi brúsnym hladidlom. Podľa klimatických podmienok sa najskôr po 5 dňoch vykoná penetrácia podkladu. Podklad pod vrchnú omietku ošetríme penetračným náterom PGM, resp. penetráciou zodpovedajúcou variante použitej povrchovej úpravy, v danom riedení, z dôvodu zníženia nasiakavosti podkladu a predĺženia doby spracovateľnosti aplikovaných omietkových zmesí. Nanášanie sa vykonáva klasicky, t.j. štetkou, alebo fasádnymi valcami a to minimálne 6 hodín pred nanášaním finálnej povrchovej úpravy.

 • Vrchné omietky

Finálne časti zatepľovacích systémov sú fasádne omietky a nátery v mnohých kombináciách, z ktorých sú najpoužívanejšie silikónové omietky RELIUS. Používané sú aj akrylátové omietky z rady Prince Color a RELIUS a minerálne ušľachtilé omietky SP a MRP. Všetky silikónové a akrylátové omietky sú sfarbené v hmote. Je možné použiť i štukovú omietku K 13 s náterom farbou Prince Color alebo RELIUS v disperznej, silikónovej či akrylátovej variante. Všetky omietky a farby ponúkame v mnohých odtieňoch podľa platných vzorkovníkov farieb. Omietky sa nanášajú nerezovými hladidlami a štruktúrujú sa špeciálnymi hladidlami, alebo valčekmi. Základná farba minerálnych omietok je biela. Minerálne omietky odporúčťame ošetriť egalizačným náterom z dôvodu zvýšenia odolnosti voči klimatickým podmienkam. Pri aplikácii všetkých omietok a farieb je bezpodmienečne nutné dodržiavať teplotné parametre stanovené výrobcom.

Aplikácia omietok

Pri aplikácii vrchnej ušľachtilej omietky je bezpodmienečne nutné zabezpečiť:

 • v prípade veľkých plôch a nedostatočného množstva pracovníkov je nutné vopred si plochu rozdeliť na jednotlivé diely
 • tieto plochy (diely) musia byť zhotovené jedným pracovným postupom (neprerušovane)
 • tým budú medzi jednotlivými plochami priznané pracovné škáry
 • tento pracovný postup je vždy nutné vopred prejednať s investorom!
 • nenanášať omietky a lepidlá pri teplotách pod +5 °C a nad +20 °C
 • zásadne nenanášať omietky a lepidlá pri priamom slnečnom svite, daždi a nadmernej vlhkosti ovzdušia, ako aj pri silnom vetre
 • bezpodmienečne dodržiavať technologické prestávky medzi jednotlivými pracovnými postupmi, dané výrobcom, zvlášť pri aplikácii fasádnych farieb
 • prísne dbať na dodržiavanie podmienok skladovania materiálov, zvlášť tekutých a pastovitých produktov

Akosť a skúšanie

Odborná aplikácia systému je daná záväznou Smernicou na aplikáciu schválenou TSÚS na základe certifikácie výrobku (TO 2103A/02/0204/O 04).
Stavbyvedúci, či iný preškolený pracovník firmy plne zodpovedá za prísne dodržiavanie postupu prác. Všetky údaje pravdivo zaznamenáva do stavebného denníka.
Pred nanášaním omietky sa kontroluje rovinnosť podkladu. Táto nesmie presiahnúť hodnotu 5 mm na dĺžku 2 m – meranie je v súlade s príslušnými normami.
Vzhľad nového objektu musí byť jednotný, bez viditeľných škár dosiek, prípadne hmoždiniek. Všetky detaily musia byť kvalitne ukončené s rovnomerne nanesenou omietkou.
Skladba a kompletnosť systému musí byť v súlade s príslušnými normami.

Bezpečnosť a ochrana zdravia

 • Pracovníci, ktorí aplikujú obklad musia byť preškolení z bezpečnosti práce podľa príslušných predpisov.
 • Pracovníci na závesných lávkach musia byť zdravotne spôsobilí a preškolení podľa príslušných predpisov a neskorších doplnkov a dodatkov.
 • Na všetkých typoch závesných lávok a zariadení musí byť vykonávaná pravidelná revízia a údržba.
 • Inštaláciu lávok, údržbu, opravy a revízie vykonávajú firmy majúce na tieto činnosti oprávnenie.
 • Pri práci s penetráciou, tmelom Z 301, omietkami a ďalšími hmotami (fasádne farby a pod.), je nutné chrániť oči okuliarmi, alebo štítom a nosiť pokrývku hlavy.
 • Po práci a pred jedlom je nutné ruky riadne umyť vodou a mydlom a ošetriť regeneračným krémom.